Sociálny podnik

Základným aktérom sociálneho podnikania je sociálny podnik, ktorý nadobúda rôzne organizačné formy.  

Podľa Dohnalovej „sociálny podnik je sociálne zodpovedná ekonomická spoločnosť s výraznými sociálnymi cieľmi a zámermi. Jej činnosť je ekonomická, špecifickou charakteristikou je však reinvestovanie zisku v záujme miestnej komunity, čím dosahuje svoje sociálne ciele.“

Európska komisia za sociálny podnik považuje podniky:

  • pre ktoré je sociálny alebo spoločenský cieľ všeobecného záujmu motívom obchodnej činnosti, ktorá sa často prejavuje vysokou úrovňou sociálnej inovácie,
  • ktorých zisky sa opätovne investujú hlavne do realizácie tohto predmetu činnosti,
  • a ktorých spôsob organizácie alebo systém vlastníctva odzrkadľuje poslanie a opiera sa o demokratické alebo participatívne zásady, alebo sa zameriava na sociálnu spravodlivosť (EK, 2011).

Konfederácia európskych sociálnych firiem, iniciatív zamestnávania a družstiev (Confederation of European social Firms, Employment initiatives and social Cooperatives CEFEC) vymedzuje sociálny podnik týmito charakteristikami:

  • sociálny podnik sa vytvára s cieľom zamestnávať ľudí s postihnutím alebo osoby inak znevýhodnené na trhu práce,
  • ide o podnikateľský subjekt, ktorý využíva vlastnú, trhovo orientovanú výrobu tovarov a služieb na napĺňanie svojich sociálnych cieľov,
  • väčšina zamestnancov sú ľudia s postihnutím alebo iným znevýhodnením,
  • každý zamestnanec dostáva trhovú mzdu alebo plat zodpovedajúci jeho práci,
  • pracovné podmienky sú rovnaké tak pre znevýhodnených, ako aj ostatných zamestnancov,
  • všetci zamestnanci majú rovnaké práva a povinnosti.