Etický kódex

Etický kódex

Tento etický kódex je spracovaný organizáciou Nyos r.s.p. s.r.o. ako jednotný postup, štandard a pravidlá správania sa vedenia organizácie a jej zamestnancov, a to najmä v rámci pracovného alebo dodávateľského vzťahu so zamestnancami organizácie, dodávateľmi a všeobecne tretími stranami. Etický kódex je ako riadený dokument súčasťou procesov v rámci štruktúry interných riadiacich aktov.

 1. Úvod

Naša spoločnosť si je plne vedomá svojej úlohy v spoločnosti a svojej zodpovednosti voči vlastným zamestnancom, zákazníkom a obchodným partnerom v kontexte vykonávania svojej činnosti. Z uvedeného dôvodu sa zaväzuje k jasným zásadám tvoriacim rámec
pre spoločenské konanie v rámci svojich aktivít. Pre tento účel hrá významnú rolu etické konanie všetkých zamestnancov s cieľom úspešne sa udržať na trhu, resp. zabezpečiť dlhodobé fungovanie a dosahovanie sociálnych a ekonomických cieľov.

Naša spoločnosť na dosiahnutie dlhodobo pozitívnych výsledkov dbá na dodržiavanie etického správania sa, pričom stavia na schopnostiach a nasadení všetkých svojich zamestnancov, na spoľahlivých dodávkach tovarov a služieb, ako aj na bezpečnosti, minimalizácii dosahov na životné prostredie a ochrane dobrého mena seba i klientov.

Tento etický kódex definuje pravidlá správania sa každého zamestnanca organizácie, povzbudzuje zamestnancov ku konaniu s vedomím vlastnej zodpovednosti, podporuje etický rozvoj organizácie, vytvára orientáciu v oblasti jej smerovania a pomenúva princípy pre etické správanie v prostredí organizácie. Slúži ako etický sprievodca pre všetkých zamestnancov organizácie v každodenných rozhodovacích procesoch.

Všetci zamestnanci organizácie sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom s cieľom zachovávať vysoký morálny štandard v pracovných i obchodných jednaniach a tým vytvárať dôveryhodné pracovné prostredie.

Naša spoločnosť vyhlasuje, že dodržiavanie tohto etického kódexu je slobodné a dobrovoľné rozhodnutie vedenia spoločnosti a jej zamestnancov, ako aj tretích strán. Udržanie si dobrého mena a dôvery zo strany vlastných zamestnancov a všetkých zainteresovaných strán patria ku kľúčovým hodnotám, ktorými sa organizácia riadi a stavia na nich do budúcnosti.

Organizácia vyhlasuje, že princípy tohto etického kódexu sa rozhodla zaviesť a aplikovať ich vo svojej praxi. Konanie jej zamestnancov je určené uvedomením si vlastnej zodpovednosti a cieleného konania vedúceho k lojalite, úprimnosti a rešpektu voči ľuďom a všetkým zainteresovaným stranám. Hlavné ciele spoločnosti spočívajú v poskytovaní požadovaných pracovných výkonov pri poskytovaní služieb alebo dodávok tovarov zákazníkom. To je možné dlhodobo dosahovať iba vtedy, ak sa organizácia bude neustále zameriavať
na zlepšenie plnenia a hodnotenia kvalitatívnych a výkonnostných požiadaviek (KPI – Key Performance Indicator – kľúčových ukazovateľov výkonnosti).

2. Princípy spoločnosti ku vzťahu k ochrane zamestnanca

Spoločnosť Nyos r.s.p. s.r.o. deklaruje, že vo vzťahu k ochrane zamestnanca bude uplatňovať tieto princípy:

Zákaz detskej práce

Detská práca sa zakazuje. Minimálny vek na prijatie do zamestnania nesmie byť nižší ako minimálny vek na ukončenie povinnej školskej dochádzky bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktoré môžu byť výhodnejšie pre mladistvých, a okrem vymedzených výnimiek.
Mladiství prijatí do zamestnania musia mať zabezpečené pracovné podmienky primerané ich veku a musia byť chránení pred ekonomickým vykorisťovaním alebo akoukoľvek prácou, ktorá by mohla ohroziť ich bezpečnosť, zdravie alebo telesný, psychický, morálny alebo sociálny vývoj, alebo ohroziť ich vzdelávanie.

Zákaz otroctva a nútenej práce

Nikoho nemožno držať v otroctve alebo nevoľníctve.
Od nikoho nemožno vyžadovať, aby vykonával nútené alebo povinné práce.
Obchodovanie s ľudskými bytosťami je zakázané.

– rovnaký prístup k všetkým zamestnancom bez ohľadu na ich rasu, etnický pôvod, pohlavie, štátnu príslušnosť, náboženské nebo ideologické presvedčenie, zdravotné znevýhodnenie, vek alebo sexuálnu identitu;

– nulovú toleranciu k akýmkoľvek formám obťažovania, ponižovania, sexuálneho nátlaku či zastrašovania;

– právo zamestnanca na ľudskú dôstojnosť, súkromie a ochranu osobnosti;

– dôraz na vytváranie priaznivého dôstojného a bezpečného pracovného prostredia založeného na pozitívnych medziľudských vzťahoch, priateľskej atmosfére a vzájomnej dôvere;

– podpora ďalšieho profesionálneho i osobného rozvoja zamestnancov.    

3. Štandardy chovania zamestnancov

Vedúci zamestnanci sú vzorom morálnych a etických hodnôt pre ostatní zamestnancov a sú zodpovední za dodržiavanie Etického kódexu u podriadených zamestnancov.

Naša spoločnosť Nyos r.sp. s.r.o. vyžaduje od svojich zamestnancov dodržiavanie nasledujúcich princípov správania:

V oblasti medziľudských vzťahov

-dodržujeme ľudská práva a základné slobody, predovšetkým právo na život a zdravie, nedotknuteľnosť osoby a jej právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti a dobrej povesti, slobody myslenia, náboženského vyznania a prejavu, sexuálnej orientácie;

– ctíme slobodu slova a v našom jednaní uplatňujeme zásady kolegiality a spolupráce;

– vzájomne sa rešpektujeme a zachovávame úctu k svojim kolegom;

– dodržujeme obecné zásady slušnosti a čestného jednania;

– prípadné kritické podnety voči spolupracovníkom sú podávané vecne, korektne a na základe objektívnych podkladov;

– k ostatným zamestnancom i ďalším osobám, s ktorými v rámci plnenia pracovných povinností vstúpme do kontaktu, zachovávame za všetkých okolností rovný prístup bez ohľadu na ich rasu, etnický pôvod, pohlavie, štátnu príslušnosť, náboženstvo alebo ideológiu, zdravotné znevýhodnenie, vek alebo sexuálnu identitu.

– berieme na vedomie, že akákoľvek forma obťažovania, ponižovania, sexuálneho nátlaku, zastrašovania, či už fyzického či verbálneho charakteru, je absolútne neprijateľná

4. V oblasti dodržiavania právnych predpisov a ďalších záväzných noriem

Vo všetkých oblastiach svojej pracovnej činnosti dodržujeme obecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky, nariadenia atď.),  všetky vnútropodnikové predpisy a nariadenia zamestnávateľa.

Zaujímame stanovisko nulovej tolerancie k páchaniu akejkoľvek trestnej činnosti, a to nielen, keď je páchaná menom alebo v prospech spoločnosti Nyos r.s.p. s.r.o. ale rovnako smerom k tretím subjektom.

Zaväzujeme sa k princípom udržateľnosti a dodržujeme predpisy na ochranu bezpečnosti práce, zdravia a životného prostredia.

V súlade s vnútornými predpismi chránime všetok hmotný i nehmotný majetok spoločnosti, alebo majetok odberateľa pred znehodnotením, najmä pred poškodením, odcudzením, plytvaním či zneužitím.

5. V oblasti stretu zajmú a korupcie

Nyos r.s.p. s.r.o. odmieta akúkoľvek formu korupcie, či aktívnu alebo pasívnu, namierenú na úradnú osobu,  či zamestnancov súkromnej spoločnosti je neprijateľná.

V rámci nášho rozhodovania zaujímame pozíciu nestrannosti a podporujeme férovú hospodársku súťaž. Snažíme sa zabrániť zneužitiu postavenia kohokoľvek k získaniu neoprávneného prospechu.

Snažíme sa vyvarovať situácii, ktoré by vzbudzovali dojem o existencii stretu záujmov.

Bezodkladne informujeme zamestnávateľa (alebo osobu na to určenú) o všetkých mimopracovných aktivitách a vzťahoch, ktoré by mohli byť posudzované ako stret záujmov

Dary a drobné pozornosti prijímame a poskytujeme s obozretnosťou iba za predpokladu, že sú v danom prípade posudzované ako vhodné v nízkej hodnote a nikdy nesmú byť poskytnuté v hotovosti (nízku hodnotu je možné určiť napríklad tak, či by bol zamestnanec schopný dar uhradiť z vlastných peňazí).

V prípade pochybností sa obrátime na príslušných nadriadených alebo pracovníka na to určeného.

6. Záverečné ustanovenia

Tento etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti Nyos r.s.p. s.r.o. Jednanie zamestnancov, ktoré je v priamom rozpore s týmto Etickým kódexom môže byť posudzované ako závažné porušenie pracovných povinností a budú z nej vyvodené pracovnoprávne dôsledky